Happy 21st Birthday Chris Troy!

Happy21-Troy

Chris Troy had his 21st birthday yesterday. May god have mercy on us all.

@patrick_ryan Love Seat Smith. Photo @chrisclicksdigital @blacklabelskates
🔥Heavy Acid Drop! @stonedspork @blacklabelskates
@snakereuter Front Blunt. @blacklabelskates Photo @collier.ott