Flash Black Friday | Matt Hensley

Matt Hensley | Thrasher Magazine | February 2000

@patrick_ryan Love Seat Smith. Photo @chrisclicksdigital @blacklabelskates
🔥Heavy Acid Drop! @stonedspork @blacklabelskates
@snakereuter Front Blunt. @blacklabelskates Photo @collier.ott